Sabtu, 19 September 2015

ALLAH MEMBERIKAN PELAJARAN KEPADA NABI ADAM ( QS 2: 31 – 32 )

HAYU URANG DIAJAR MAOS QUR’AN

ALLAH  MEMBERIKAN  PELAJARAN  KEPADA NABI ADAM  ( QS  2: 31 – 32 )

Gusti Allah ta’ala ngadawuh dina QS Al Baqarah ayat 31 - 32 nya eta :

Wa’ allama aadamal asmaaaaa a kullahaa tsumma aradhahum ‘alal malaaaa ikati , fa qaala an bi uuni bi as maaaa I haaaa u laaaa I in kuntum shaadiqiin ---  qaalu subhaanaka laa ‘ilmalanaaaa illaa maa  ‘alamtanaa , innaka antal ‘aliimul hakim .

Tuluy Anjeunna ngawulangkeun elmu ka Adam perkara ngaran – ngaran ( barang ) sakumna, tuluy eta barang-barang teh ku Anjeunna dipitontonkeun ka para Malaikat sarta Anajeunna ngadawuh , 
“ Coba bejakeun ka Kami ngaran-ngaran eta the upama enya mah maraneh balener “  ---  
Para malaikat ngawalon, “ Maha Suci Gusti  ! Abdi sadaya heunteu terang naon – naon jabi ti katerang ( elmu ) anu parantos dipaparinkeun ku Gusti ka abdi sadaya. Sayaktosna nya Gusti Nu Maha Uninga, Nu Maha Wijaksana “ . ( QS 2 : 31 – 32 ) .

Dawuhan Allah dina ieu ayat the Nabi Adam diajar elmu ku Allah, ngan cara Allah masihan elmu ka anjeunna teu siga urang diajar di sakolah, 

Allah masihan elmu kana hatena. Saparantos rengse ngajaran elmuNa, teras Nabi Adam diparentah nyebutkeun nami barang2 anu aya di alam dunya. Alhamdulillah ku kersana Allah anjeunna tiasa nyebatkeun sadayana.
Saparantos nabi Adam, Allah parentah ka para malaikat nyebatkeun nami barang2 anu aya di alam dunya. Malaikat teu sanggemeun. Sadaya malaikat ngan tiasa nyebatkeun naon nu parantos dikauninga ku maranehna, nu parantos diajarkeun ku Allah.

Teras Allah ngajelaskeun ka para malaikat naon nu direncanakeun , nu diputuskeun ku Aranjeunna moal aya anu tiasa ngelehkeun.

Tina dua ayat ieu urang sadaya manggih pembelajaran nya eta. Awalna sadaya jalmi teh teu tiasa naon-naon. 

Allah rek ngarobah jalmi lamun jalmi eta aya kaniatan hoyong robah. Teu cekap gaduh kahoyong wae, tapi kedah disarengan usaha, diajar nyiar elmu. Elmu mah naon wae, boh elmu agama, elmu pengetahuan, elmu katrampilan jeung sajabana.

Kunaon kedah diajar ? Sabab elmu eta keur pibeukeuleun hirup salami cicing di dunya. Kanggo ngolah bahan-bahan anu parantos disayagikeun ku Allah, kumaha carana supaya bahan baku eta tiasa janten bahan jadi. 

Tah didieu kedah aya proses, proses ieu anu kasebat berjuang disarengan kalayan kasabaran. Sabab anu nangtoskeun sagala-galana ngan Allah nyalira .

Oge manusa teh ulah sombong, lamun teu terang, nya kedah nyarios teu terang, ulah sampe api-api terang. Teras satekah polah sangkan tiasa dipercanten ku nu sanesna. Gusti Allah mah langkung uninga naon anu aya di jero  hate manusa. 

Tah sikap para malaikat tiasa dianggo pembelajaran keur urang sadaya. Sifat jujur kedah dinomor hijikeun. Jujur ka diri pribadi, jujur ka Allah, jeung jujur ka sasama manusa.

Lamun urang ngaraos bodoh nya belajar.Lamun urang ngaraos can ngartis nya naroskeun ka nu ngartos, lamun urang salah nya geura tobat , lamun urang cape nya istirahat, lamun urang laper nya gera dahar, lamun urang haus nya geura nginum, lamun aya panggilan azan nya urang geura solat jeung sajabana .


Mugi urang sadaya dipasihan rahmat, barakah, jeung rido ti Allah, dibimbing ku Allah supados urang salamet hirup di dunya oge salamet di akheratna.  

Aaaamiin Yaa rabbal’aalamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar