Rabu, 16 September 2015

ALLAH NYIPTAKEUN KHALIFAH ( QS 2 : 30 )HAYUK URANG DIAJAR MAOS QUR’AN…. 
ALLAH NYIPTAKEUN KHALIFAH ( QS 2 : 30 )

Allah ta’ala ngadawuh dina Qur’an serat Al Baqarah ayat 30 nya eta

Wa idzqaala rabbuka lil malaaaa ikati innii jaa’ilun fil ardhi khaliifah , qaaluuuu ataj’alu fiihaa man yufsiduu fiihaa way as fikud dimaaaa a , wanahnu nusabbihu bihamdika wanuqaddisu laka , qaala inniiii a’lamu maa laa ta’lamuun

Jeung nalika Pangeran maneh ngadawuh ka para malaikat, “ Saestuna Kami rek ngayugakeun hiji khalifah di bumi “. Para Malaikat ngawalon, “ Naha geuning Gusti bade ngersakeun makhluk anu baris nimbulkeun karusakan di bumi, sareng anu bakal ngocorkeun getih , padahal abdi sadaya salamina ngamahasucikeun ku muji sareng ngamulyakeun Gusti ? “ Allah ngadawuh, “ Saestuna Kami uninga kana saniskara anu heunteu dipikanyaho ku maraneh “ . ( QS 2 : 30 ).

Dina ayat ieu Gusti Allah masihan terang ka para Malaikat yen Aranjeunna bade nyiptakeun makhluk ( kholifah ) kanggo ngeusian bumi.

Para Malaikat kirang sapendapat sareng Allah, sabab engkena manusa teh sanes ngamulyakeun Allah, muji-muji Allah, nyucikeun Allah, tapi bade ngadamel kareksakan di bumi, midamel kadholiman, antara jalmi sareng anu sanesna seueur anu pasea, perang , saling bunuh jeung sajabana.

Ngan Allah ngadawuh, Kuring leuwing nyaho tibatan aranjeun kabeh. Keun wae masalah eta mah urusan kuring. Maneh mah kumaha kuring wae,ulah pipilueun kana naon wae anu ku Kuring tos diputuskeun. Estu moal aya anu bisa ngelehkeun Kuring.

Allah ta’ala ngadawuh dina Qur’an serat Asy Syura ayat 11 nya eta

( Aranjeunna ) nu ngadamel langit katut bumi , Aranjeunna geus ngajadikeun jodo-jodo pikeun maraneh ti bangsa maraneh, jeung ngajadikeun bangsaning ingon-ingon sajodo-sajodo deui . Anjeunna ngajadikeun rundayan maraneh dina kaayaan kitu. Heunteu aya sarupaning oge anu saperti Anjeunna, jeung Anjeunna Nu Maha Ngadangu, Nu Maha Ningali. ( QS 42 : 11 )

Gusti Allah ta’ala nambihan panjelasanana yen Anjeunna rek nyiptakeun naon wae sajodo-sajodo, boh manusa, boh sato, boh alam , jeung sajabana. Tujuanana supaya ulah araya anu sarupa jeung Aanjeunna.

Sagala rupa kajantenan anu aya di alam dunya teh kadangu ku Allah, Jeuang naon wae anu dipigawe ku manusa Allah ningali. Ku kituna kahade ulah sampe salah ngalengkah jeung salah ucap.

Sabab sadaya kalakuan manusa boh nu katingali boh nu teu katingal pasti dicatat ku Allah, moal  aya anu kaliwat , moal salah ngitung. Nu aralus citatet aralus, nu goreng oge dicatet goreng

Lamun urang hoyong salamet, urang kedah seeueur ngalaksakeun kahadean, amal soleh. Lamun urang loba kajahatanana, Insya Allah urang bakal manggih cilaka.


Allah ta’ala ngadawuh dina Qur’an serat Al Haaqqah ayat 3 nya eta

Jeung naon anu ngabejaan maneh perkara naon anu pasti tumiba . ( QS 69 : 3 )


Allah ta’ala ngadawuh dina Qur’an serat An Nisaa ayat 81 nya eta

Allah nyatet saniskara siasat anu diatur petingna ku maranehna, Ku sabab eta geura ngabalieur bae maneh teh ti maranehna jeung geura sumerah diri ka Allah ; jeung cukup Allah anu ngabela mah . ( QS 4 : 81 )

Mugi sing aya mangfaatna keur urang sarerea, sing dipaparingan hidayah, inayah jeung maunah tI Allah kanggo urang sadaya. 

Aaaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar