Kamis, 10 September 2015

BALASAN KANGGO JALMA ANU BERIMAN ( QS 2 : 25 )

HAYUK URANG DIAJAR MAOS QUR’AN….

BALASAN KANGGO JALMA ANU BERIMAN  (  QS 2 : 25 )

Allah ta’ala ngadawuh dina Qur’an serat Al Baqarah ayat 25 nya eta

Wabasysyiril ladziina aamanuu wa’amilush shaalihaati anna lahum jannaatin atjrii min tahtihal anhaar.

Jueng prak geura bubungah ku maneh ( Muhammad) jalma – jalma anu airman tur ta ngalampahkeun amal soleh the , yen saestuna pikeun maranehna sawarga anu dihandapna cur – cor walungan.

Dina ayat ieu Gusti Allah parentah ka Kanjeng Nabi Muhammad dipawarang ngawartosan ka jalmi-jalmi anu beriman nya eta, kasusah maneh, hasil usaha maneh anu paratos dilaksanakeun di dunya nurut kana sagala parentahna Allah, jeung naon wae anu diharamkeun ku Allah diteubihan, ngabaktina bener-bener ka Allah, ikhlas karena Allah jeung ngan kanggo Gusti Allah, ayeuna kuring diparentah ku Allah sina masihan terang ka maraneh sadaya, nya eta, rek dipasihan tempat ( Sawarga ) ku Allah anu dileubeutna paraontos disayagikeun sagala kanikmatan. Maraneh bakal bungah, bakal puas , bakal resep jeung cicing di tempat eta.

Kullamaa ruziquu minhaa min tsaramraatin rizqaan

Saban maranehna diaparin rezeki sarupaning kadaharan sawarga ti bangsaning buah-buahan

Qaaluu haadzal ladzii ruziqnaa min qablu wa ituu bihii mutasyaa bihan

Pok maranehnya nyarita  “ Ieu teh rezeki anu geus dipapainkeun ka urang bareto “

Walahum fiiha azwaa jummuthah haratun wahum fiiha khaaliduun

Jeung maranehna dipaparin bubuahan anu rupana saruwa , sarta maranehna dipaparin jodo anu saruci , tur ta maranehna bakal langgeng didinya.  ( QS 2 : 25 )

Saterasna kanjeng Nabi Muhammad neraskeun penjelasanana nya eta di akhirat engke satiap rezeki anu ditampi ku jalmi-jalmi anu beriman, maranehna langsung nyarios , ieu mah sapertos abdi nampi nuju didunya keneh, ngan aria nu iyeu mah langkung nikmat . Sarta ku Allah bade dipasihan pasangan ( jodoh ) anu suci, jeung Insya Allah cicing di dinya salamina, moal pindah pindah deui.

Janten kasimpulan katerangan ti ayat 25 kanggo jalmi-jalmi anu beriman the

1.bade dipasihan rezeki sami sapertos nu pernah katampi nuju di alam dunya, ngak anu ayeuna mah lang kung nikmat.

2. rezekina mingka buah-buahan sareng anu sanesna ;

3. bade dipasihan jodoh ku Allah anu langkung suci

4. aranjeuna kabeh cicing di surge salamina.

Mugi wae urang sadaya kalebet jalmi-jalmi anu beriman sareng takqa ka Gusti Allah .


Aaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar