Selasa, 15 September 2015

BUKTI KAKAWASAAN ALLAH . ( QS 2 : 28 – 29 )HAYUK URANG DIAJAR MAOS QUR’AN….

BUKTI KAKAWASAAN ALLAH . ( QS 2 : 28 – 29 )

Allah ta’ala ngadawuh dina Qur’an serat Al Baqarah ayat 28 - 29 nya eta

Kaifa takfuruuna billaahi wa kuntum am waa tan fa ah yaakum , tsumma yumii tukum   tsumma yuh yiikum tsumma ilaihi turja’uun 

Naha geuning maraneh kufur ka Allah ? Padahal maraneh the asalna paeh, tuluy ku Allah maraneh teh dihirupkeun, terus dipateni, terus ku Allah teh dihirupkeun deui , satuluyna nya ka Allah maraneh dipulangkeun . ( QS 2 : 28 )

Huwal ladzii khalaqa lakum maa fil ardhi jamiian , tsummas tawaa ilas samaaaa I fasawwa hunna sab’a samaa waatin , wa huwa bi kulli syai in ‘aliim .

Nya Anjeuna anu ngayugakeun saniskara anu aya di ieu bumi , pikeun maraneh , tuluy Aranjeuna ka luhur,tuluy Aranjeuna Ngayugakeun langit tujuh , Jeung Aranjeuna the Maha Uninga kana sagala parkara . ( QS 2 : 29 )

Gusti Allah ta’ala ngajelaskeun jeung sakalian masihan pepengeut ka manusa kabeh, boh kanu ariman, boh ka nu kalafir, musyrik, munafik jeung nu fasik kalayan ayat ayat ieu anu diawalan ku patarosan ti Aranjeuna .

Ari maneh teh kunaon masih keneh teu percaya ka Kuring ?, Sakitu ayat-ayat Kuring anu rengse dijelaskeun ku Utusan Kuring kalayan katerangan anu jelas, anu jentre ka maraneh kabeh, tapi tetep wae maraneh masih keneh teu percaya ka kuring.

Tah ku kituna ku Kuring rek ditambahan deui penjelasanana, langsung ti kuring nya eta asalna maneh teh euweuh, aya oge masih paeh. 

Terus ku Kuring maraneh dihirupkeun, tapi aya batasanana, teu salawasna maneh hirup di dunya, lamun maneh geus waktuna maot, ku Kuring maraneh dipaehan , terus dikubur. 

Tah di alam kubur maraneh kabeh teh diproses ku Malaikat Kuring, satuntung can waktuna maraneh diproses ku Kuring. 

Maraneh bakal dihirupkeun deui ku Kuring, dihudangkeun ti alam kubur lamun poe Kiamat datang. 

Nah didinya karek maraneh kabeh digiring ku malaikat ngadep ka Kuring. Sagala putusan aya di Kuring, saha nu rek meunang kabagjaan, jeung saha nu rek meunang cilaka, Saha nu rek meunang kanikmatan ganjaran , jeung saha nu rek meunang azab jeung siksa. 

Kabeh aya dina putusan kuring. Moal aya anu nulungan jeung nyalametkeun maneh kabeh iwal ti Kuring. Lamun masih keneh kurang yankin ka Kuring heeg ku Kuring rek dijelaskeun deui saha Kuring teh ? 

sagala anu aya di dunya ieu boh nu aya di jero bumi, anu aya di saluhureun bumi, boh nu aya di langit, boh nu aya di antara langit jeung bumi, pokokna mah anu aya di alam dunya ieu teh Kuring anu nyiptakeunana. 

Terus ku Kuring dijentrekeun yen langit teh aya tujuh lapis, tujuh tingkatan, tah Kuring ayana di saluhureun langit anu pang luhurna, Sanaos Kuring cicing di dinya, sagala kajadian anu aya di di dunya teh moal aya anu lolos tina paningal Kuring. Tong boro anu katingali, anu teu katingali oge ku Kuring kanyahoan.

Gusti Allah oge ngadawuh dina serat An naa’zi’aat ayat 26 – 32 nya eta

Heeg tingali kumaneh gunung2 aku kokoh,kuat, bisa ku Kuring di jungkir balikeun. 

Saha anu ngamparkeun bumi anu ditincakan ku maneh, kamana wae maneh arindit dihampangkeun. 

Saha anu ngauarkeun cai tina jero bumi lamun lain Kuring, kanggo sagala kabutuah maneh, jeung jukut tatangkalan anu di saluhureun bumi. 

Saha anu nyiptakeun langit teu aya tihang tapi heunteu marurag ka handap. Di langit katempo ku maneh sagala macem bintang , plahet, bulan, panon poe jeung sajabana, tur aman teu saling tabrakan, teu saling benturan, suasanana aman, tenang. 

Terus saha anu nyiptakeun beurang jeung peuting lamun salain ti Kuring, naha maneh sabatur bisa ngalakukeun sagala anu tos diterangkeun ku Kuring. 

Lamun  aya sok kadieu Kuring hoyong nyaho. Lamun teu sanggup, naha maraneh masih wae teu nurut ka Kuring. 

Jadikeun tah ku maraneh kabeh pelajaran, kanggo mikir. Naha maneh teh masih tetep can yakin keneh ka Kuring.

Tah kitu eusina ayat 28 jeung 29 serat Al Baqarah, mudah2an wae urang sadaya geura sadar diri, kersa ngabuka panto hate urang sadaya supados rahmat Allah lebet kana jiwa urang sadaya. 

Aaaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar