Kamis, 03 September 2015

IMAN KA AL QUR’AN JEUNG POE QIAMAT ( QS 2 : 4 – 5 )

IMAN KA AL QUR’AN JEUNG POE QIAMAT ( QS 2 : 4 – 5  )

HAYU URANG DIAJAR MAOS QUR’AN . IMAN KA AL QUR’AN JEUNG POE QIAMAT

Gusti Allah ta’ala ngadawuh dina QS Al Baqarah ayat 4 – 5 nya eta :

Wal ladziina yu’minuuna bimaaaa unzila ilaika wa maaaa unzila min qablika wabil aakhirati hum yuuqinuun  --  ulaaaa ika ‘alaa hudan min rabbihim wa ulaaaa ika humul muflihuun. ( QS 2 : 4 – 5  )

Jeung anu ariman kana ( Qur’an) anu diturunkeun ka maneh ( Muhammad ) turta ariman kana ( kitab – kitab ) anu diturunkeun ka nu samemehna , yakin kana poe akhirat  -- Nya maranehna anu meunang pituduh ti Pangranana jeung nya maranehna jalma – jalma anu meunang kabagjaan.  ( QS 2 : 4  -  5 )

Gusti Allah ta’ala nambihan kateranganana salain ti ayat 1 , 2 , 3 nya eta di ayat 4 , 5 serat Al Baqarah kanggo urang sadaya saha anu kasebat jalma-jalama anu bertaqwa teh ? 

Nya eta jalma-jalma anu beriman ka Al Qur’an . Yakin Al Qur’an teh ti Allah, kitab Allah anu paling sampurna  tina kitab-kitab Allah sanesna nya eta ZabuR, Taurat , Injil , Shuhuf Imbrahim.

Al Qur’an oge ngangken ka na kitab-kitab Allah anu sanesna, ngan kumargi parantos turun kitab Qur’an ,sadayana kedah nganggo Qur’an, ulah nganggo kitab anu sanesana, komoh deui kitab-kitab anu ciptaan manusa.

Lamun urang sadaya masih tetep nganggo kitab ti kolot urang anu jaman baheula sapertos kitab parimbon, kitab elmu nujum, sihir jeung sajabana, sanaos Qur’an oge dianggo, tetap eta jalma ka asup masih acan beriman ka kitabna Allah. Ka kitabna Allah can beriman hartosna ka kanjeng Nabi Muhammad oge sami keneh, oge ka Malaikat, utamina mah ka Allah.

Mangga ayeuna urang ningali zaman kapungkur zaman nabi Muhammad anu kasebat zaman jahiliyah, eta masih can aya kitab Allah, tos kasebat zahiliyah. Ayeuna parantos aya Qur’an masih tetep Qur’an teu dianggo. Janten saha anu langkung zahil, nama jalma – jalma anu zaman nabi Muhammad atanapi zaman ayeuna ?

Sigana mah pendapat abdi langkung zahil zaman ayeuna, Qur’an teu dianggo, masih resep jeung yakin kana kuburan2 anu dianggapna keramat, boh kuburan para wali ,habib, kyai, jalma anu dianggapna saroleh mungguhing pendapat manusa, atanapi masih percaya kana barang-barang antik sapertos, keris, tombak, batu cincin, sabuk, tongkat anu dianggapna teh ngandung kakiatan, yakin yen barang eta teh aya anu nungguan , barang-barang etah teh dianggapna tiasa ngalindungan jeung nyalametkeun sarta tiasa ngangkat darajatna salami manehna gumelar di alam dunya. Tah anu model kieu anu tos kalebet parbuatan syirik, jalmina musyrik

Lamun urang hoyong mangmeunangkeun kabagjaan urang ulah pipilueun ka nu model kitu. Urang kedah sing yakin dina ngalaksanakeun naon anu parantos dibedarkeun ku Allah tina ayat kahiji dugi ayat ka lima serat Al Baqarah ieu.

Mugi – mugi wae urang sadaya tiasa kalebet kana jalma – jalma anu meunang kabagjaan ti Allah, lain jalma-jalma anu cilaka mungguhing Allah .


Aaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar