Senin, 14 September 2015

KALAFIR JEUNG MUSYRIK DITANTANG KU ALLAH . ( QS 2 : 26 )

HAYUK URANG DIAJAR MAOS QUR’AN….

TANTANGAN  JALMA-JALMA ANU KALAFIR JEUNG MUSYRIK TI ALLAH

Gusti Allah ta’ala ngadawuh ka para manusa kabeh dina surat Al Hajj ayat 73 nya eta. 

Lamun Allah masihan cotoh, parumpamaan teh aya maksadna, janteun urang kedah reugeupkeun sing bener. Ulah sampe disampirakeun. Naon wae anu disembah ku manusa ti sanesna Allah teh moal bisa nulungan maranehna, tong boro nulungan maraneh sampe nyieun laleur wae teu bisa.. Janten saruwa bodohna anu nyembah jeung anu disembah.

Teras dina serat Al Ankabuut ayat 41 Gusti Allah ta’ala nambihan penjelasan deui nya eta 

sing saha wae anu masih menta palindungan ka sanesna Allah, eta teh menta palindungan ka nu lemah, heunteu gaduh kakiatan jeung kakawasaan nanaon, kumargi lemah, sami lemahna sareng imah anu didamel ku laba-laba ( sarang laba-laba )..

Anu matak Allah ta’ala ngahaja ngadamel parumpamaan nganggo makhluk anu lemah, sapertos nyamuk. Lamun manusa nyieun lamuk wae heunteu tiasa, komoh deui nyien anu langkung kiat ti nyamuk.. Ari jalmi-jalmi anu parantos ngagaduhan iman mah imanna teh nambihan, tambih kiat, tambih yakin ka Allah.

Tapi ari jalmi-jalmi anu kalafir jeung musyrik mah masih tetep wae nembalan, Naha Allah teh parantos kaseepan cara kanggo ngadamel perupamaan sampe nyamuk wae dianggo contoh. 

Jelas jalmi jalmi anu model kieu tah anu disebatkeun jalmi sasab . Kumargi parantos heunteu ngagaduhan iman deui. Jelas jalmi model kieu anu kasebat jalmi bodoh.


Allah ta’ala ngadawuh dina Qur’an serat Al Baqarah ayat 26 nya eta

Innallaaha laa yastahyiiiii an yadhriba matsalan bauudhatan famaa fauqahaa , fa ammal ladziina aamanuu  faya’lamuuna annahul haqqu min rabbihim , wa ammal ladziina kafaruu fayaquu luuna maa dzaaaa araa dallahu bihaadzaa matsalan yudhillu bihi katsiiran wayah dii bihii katsiiran , wa maa yudhillu bihiiiii illal faasiqiin .

Saestuna llah moal lingsem ngadamel misil anu kumaha wae oge , boh reungit boh anu saleutikeun ti eta . Mungguhing anu airman mah nyarahoen yen eta teh bener ti Pangeranana, sedeungkeun jalma-jalma anu kalupur nyaritana teh , “ Keur naon Allah make nyieun misil sarupa kitu ? “ Loba jalma anu jadi sasar ku lantaran misil anu tadi , jeung loba oge jalma anu jadi meunang pituduh ku eta misil teh. Jeung ku eta misil teh heunteu aya anu jadi sasar, kajaba fasikin. . ( QS 2 : 26 )  

Inti eusi dina ayat ieu teh Gusti Allah bade ngadamel misil atanapi contoh/perumpamaan naon wae, jeung model kumaha wae gampil pisan . 

Tong boro lalat, sarang laba-laba, nyamuk, atanapi langkung alit deui ti eta pasti disangganggeman ku Allah tur gampil pisan kantun nyarion “Kun fayakun “ naon anu dikecapkeun ku Allah pasti janten.

Ku sabab contoh-contoh eta ari anu beriman mah tambah kaimananna, seudeungkeun anu kalafir jeung musyrik mah tetep wae, malah malikeun ngahina ka Allah siga moal aya deui picontoeun anu langkung ti eta. 

Padahal di hatena mah parantos ngangken yen maranehna teh eleh jeung salah. Tapi kumargi kasombonganana, kangge nutup kalemahan dirinya malik ngahina ka Allah. Jalmi-jalmi anu model kieu kasebat jalmi-jalmi fasikin.


Mugi uraian ieu sing aya mangfaatna keur urang sarerea. 

Aaaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar