Rabu, 02 September 2015

KUMAHA JANTEN JALMA ANU TAKQWA ? ( QS 2 : 3 ) LANJUTANNYA

KUMAHA JANTEN JALMA  ANU  TAKQWA  ? ( QS 2 : 3 )
LANJUTANNYA

Gusti Allah ta’ala ngadawuh dina QS Al Baqarah ayat 3 nya eta :

Al ladziina yu’minuuna bil ghaibi wa yuqiimunash shalaata wa mimmaa razaknaa hum yunfiquun . ( QS 2 : 3 )

( Nya eta ) jalma – jalma anu ariman ka nu ghaib , jeung anu ngaradegkeun salat , jeung anu ngadermakeun sabagian tina rezekina anu ku Kami geus dipaparinkeun ka maranehanana.  ( QS 2 : 3 )

Gusti Allah ta’ala nambihan kateranganana salain ti ayat 1 , 2 nya eta di ayat 3 serat Al Baqarah kanggo urang sadaya saha anu kasebat jalma-jalama anu bertaqwa teh ? Nya eta jalma-jalma :

1.Anu beriman ka nu ghaib. Ghaib teh anu heunteu katingali ku urang sapertos, poe kiamat, manusa dihudangkeun jeung dikumpulkeun di padang Mahsyar, dipenta pertanggung jawaban kana amalna, teras ditimbang ( Mizan ) kitab amalnya , teras nampi kitab amal , teras nyebrang jembatan Sirathal Mustaqiim, terakhir urang manggihan tempat naha suwarga atanapi naraka. Janten ghaib teh sanes Jin, Setan, Merkayangan, bangsa dedemit, sanes eta ;

2. Anu garadegkeun salat. Ari salat teh eusina mah doa, urang ngobrol jeung Allah langsung kalayan aturan anu parantos ditangtukeun gerakna di awalan ku takbiratul ikhram jeung di pungkasan ku ucapan salam. Salat teh hukumna wajib ti Allah. Salat wajib kedah dilaksanakeun ku urang sadayana lima kali sa dinten sa wengi nya eta Subuh 2 raka’at , Dzuhur 4 raka’at, Asar 4 raka’at, Maghrib 3 raka’at jeung Isa 4 rakaat, jumlah sadayana aya 17 raka’at. Maksadna ngaradegkeun salat teh urang ngalaksanakeun salat sesuai jeung syarat rukunna , samemeh salat urang kedah wudhu ( bersuci heula ), lamun teu wudhu salat urang batal, heunteu sah. Janten urang sadaya boh wudhuna boh pelaksanaan salatna kedah tertib, teratur, tuma’ninah, jeung istiqamah salami urang masih hirup keneh di alam dunya ;

3. nu ngadermakeun tina rezekina ti Allah ta’ala. Sabab Allah masihan rezeki ka urang teh aya titipan Allah 2,5% tina rezeki eta kedah dikaluarkeun, disadaqahkeun, dizakatkeun ka nu berhak narima. Utamina kanggo saha ? Kanggo kaluwarga , kerabat karib , fakir, miskin , anak yatim, nulungan ka nu butuh   , nalangan ka nu susah.

Sing  saha tiasa ngaluarkeun infaq, zakat atanapi sadaqah sanaos hirupna susah, eta parantos kelebet jalma balalenghar. Hirupna pasti dimulyakeun ku Allah . 

Sing saha heunteu ngalurkan zakat , infaq , sadaqah sanaos gaduh rompok sigrong marong-marong, sawahna hektaran, mobilna seueur, parabotna seeur barang antic , tah nu model kieu kalebet jalma fakir jeung miskin, oge tiasa kalebat kana jalma kikir, pedit, kucrit. Hirupna oge bakal dihinakeun ku Allah, lewih hina tibatan sato.

Mugi urang sadayana sing tetep dipaparingan hidayah ti Allah, dipasihan kakiatan ngalaksanakeun ibadah salat wajib, jeung dipasihan sifat kadeudeuh ka sasama, utaminya ka jalma-jalma anu hirupna sangsara, oge mugi urang sing dipasihan kakiatan istiqamah dina ngalaksanakeun sagala parentah Allah.


Aaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar