Rabu, 02 September 2015

KUMAHA JANTEN JALMA ANU TAKQWA ? ( QS 2 : 1 - 2 )

HAYU  URANG  DIAJAR AL QUR’AN
KUMAHA JANTEN JALMA  ANU  TAKQWA  ?
Gusti Allah ta’ala ngadawuh dina QS Al Baqarah ayat 1 - 2 nya eta :
Alih Laaaam Miiim . Dzaalikal kitaabu laa raibafiihi hundan lil muttaqiin . ( QS 2 : 1 – 2 )
Ngan Allah anu Maha Unginga . Ieu kitab ( Quran ) teh , heunteu aya kamangmangan dina eusina , pituduh ( hidayah ) pikeun muttaqiin . (  QS 2 : 1 - 2  )
Dawuhan Allah dina ieu ayat teh keur urang sadayana nya eta lamun urang hoyong janten jalmi anu muttaqiin,anu takwa aya anu kedah di cepeng ku urang sadaya , nya eta Al Quran.
Al Quran teh sanes damelan manusa tapi Allah, anu eusinya moal diragukeun deui pasti bener jeung sampurna kana sagala halna.
Kukituna lamun urang masih alim diajar ngaos Qur’an, teu terang eusina Al Quran, teu paham kana masadna Al Quran, kumaha urang bisa takwa ka Allah tanpa dasar akelmuan nanaon ?
Kahade ulah Arabna wungkul anu diaos ku urang, hartina oge kedah faham. Seueur jalma ngaku boga Qur’an tapi teu aya tarjamahna, na kumaha bisa ngartos  ayat-ayat anu diaos ?
Kahade ulah salah faham yen Al Qur’an teh ngan khusus kanggo para ulama jeung ajeungan wungkul, cek saha eta ? Manggih berita ti saha ? Al Qur’an teh kanggo para pedoman jeung tungtunan hirup manusa anu masih gumelar di alam dunya.
Ulah sampe dicandakan wae ngan Yasin wungkul, diaosna oge ngan satiap malem Jum’at , lamun ngalongok nu gering, lamun manggih kasusah, lamun teu kitu nya teu diaos, ajaran ti mana eta, saha anu ngajarkeun kitu ?
Aya dei nulis ayat Kursy terus tulisanana dipasang di luhurun panto, atawa lamun aralus, dianggo hiasan di ruang tamu, kanggo ngusir setan. Cek saha eta, saha anu ngajaran kitu ?
Aya deui anu dibaca teh ngan surat waqi’ah wungkul, supaya rezekina lancar, gengser. Ajaran ti mana eta ? Saha anu ngajarkeun kitu.?
Aya deui cukup ku apal surat Al Fatihah , Al Ikhlas , Al Falaq , An Naas, Ayat Kursy , Al Baqarah ayat 284 , 285 , 286 wungkul kumargi sering dianggo acara tahlilan. Janten lamun teu aya tahlilan tara sok diaos . Ieu oge ajaran ti mana ? Jeung saha anu ngajarkeun kitu ?
Saleresna heunteu kitu anu kasebut Qur’an teh sadayana ti mimiti surat Al Fatihah dugi ka surat An Naas, 114 surat, 30 juz , 6666 ayat ….eta anu kasebat Quran
Syukur Alhamdulillah lamun urang sadaya kersa diajar maos Qur’an jeung tarjamahnya, eta oge tos kasebat manggihan hidayah ti Allah, komoh deui lamun ku urang dilaksanakeun dina kahirupan sapopoe, wah langkung alus deui.
Allah marentahkeun Al Quran teh diaos sanes diapalkeun tapi cukup diaos , keun Allah anu masihan pemahaman, kana eusina ayat anu diaos ku urang, tah eta anu kedah dilaksanakeun ku urang. Laksanakeun sakamapu urang, ulah sok maksakeun diri, eta teh salah sahiji perbuatan zalim, zalim ka diri. Allah teu ridha kana hal eta.

Laksanakeun ibadah ka Allah sakamapu urang tapi sing ikhlas ridha karena Allah ta’ala, lepas dina urusan duniawi. Ari urusan dunya mah Allah parantos ngatur ka satiap jalma sadidintena. Tugas urang mah ngan usaha, kerja , ibadah sadayana teh kanggo Allah sadaya, jeung karana Allah. Mugi urang sing aya dina tangtayungan ti Gusti Allahta’ala. Aaaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin
Kasimpulan takwa tina serat Al Baqarah ayat 2 teh nya eta
1.ulah sampe urang nyakutuan Gusti Allah ;
2. urang ledah meng Esakan Allah, nyatakeun , yakin yen Gusti Allah the hiji ;
3. urang kedah beramal sakumaha parentah Allah ;
4. urang kedah sieun kana azab jeung siksana Allah ;
5. urang kedah ngaharepkeun barakah, ramat jeung ridhana Allah ;
6. urang kedah sing tiasa ngajaga diri tina hal-hal anu diharamkeun ku Allah ;


Aaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar