Senin, 07 September 2015

NGAN KA ALLAH URANG NNYEMBAH JEUNG IBADAH . ( QS 2 : 21 ) Ka 1 NGAN KA ALLAH URANG NNYEMBAH JEUNG IBADAH . ( QS 2 : 21 ) Ka 1

HAYUK URANG DIAJAR MAOS QUR’AN… 
NGAN KA ALLAH URANG NNYEMBAH JEUNG IBADAH . ( QS 2 : 21 )

Para saderek sadaya Alhamdulillah urang parantos terang kumaha urang sangkan janten jalma anu beruntung mungguhing Allah ,  nya eta ti Qur’an serat Al Baqarah ayat 1 – 5. 

Diteraskeun deui ka sifat-sfat jalma anu kalafir. Ari jalma anu kalafir mah gampang cirina, nya eta satiap anu nentang kana jalan kahadean  berarti kafir nya eta di ayat 6 – 7. 

Tah anu repot urang teh manggihan sifat-sifat jalma anu munafik. Tapi ku Allah parantos dibukakeun kalayan katerangan anu jelas pisan mani jentre, nya eta di ayat 8 – 20. 

Janten urang sadaya ayuena parantos terang urang rek milih rerencangan  sareng saha, naha urang bade ka nu bakal pibagjaeun atanapi picalakeun , bade milih jalan hade atanapi goreng, ieu mah tergantung urang sorangan, kumargi dosa-dosana teh sanes jalma sejen anu nanggungna , tapi pribadi masing-masing . 

Allah swt ngadawuh dina serat Al Baqarah ayat 21 nya eta :

Yaaaa ayyuhan naasu’buduu rabbakumul ladzii khalaqaqum wal ladziina min qabliqum la’al lakum tat taquun .

Yeuh manusa ! Prak maraneh geura aribadah ka Pangeran maraneh ( Allah ) anu geus ngayugakeun maraneh katut jalma-jalma anu samemeh maraneh, supaya maraneh jadi jalma-jalma anu tarakwa . ( QS 2 : 21 )

Melalui ayat ieu Gusti Allah marentahkeun ka urang sadayana dipiwarang ibadah ka Allah jeung nyembah Allah. Parentah ieu teh sanes kanggo urang wae, ti jaman baheula oge sami keneh parentahna . 

Janten urang sadaya teh ibadah sanes hoyong supados beunghar, atanapi manggih kadudukan, atanapi jabatan anu sae, tapi ngabakti ka Allah anu murni , heunteu dicampuran ku urusan dunya.

Na kunaon kitu ? Pan urang teh hirupna di dunya, butuh kanggo bekel hirup di dunya ? Didieu seueur jalma anu can ngartos dina kaayaan dirina di dunya.

Nu matak seueur jalma anu sasab ka nu jalan sesat, sagala cara dilakukeun kanggo ngejer dunya, teu paduli halal jeung haramna. Nu penting hasil anu dipikamaksad.

Pan Allah teh tos nyebatkeun yen dirina teh Maha Adil. Ari adil teh moal aya anu dirugikeun, disengsarakeun, dizaliman,tapi sadayana dipikadeudeuh ku Allah, dipasihan rezeki ku Allah, dilindungan jeung disalametkeun ku Allah.

Anu penting tugas urang mah ngan usaha, kerja, sakamapu urang, teras ulah hilaf ngadoa supaya naon wae anu dilampahan ku urang teh kenging ridhaNa.

Anu salajengna mangga serahkeun diri ka Allah, kana urusan rezekina. Ari kasebat rezeki teh sanes, duit wae, rencang, elmu, jodoh , kasehatan, kasalametan, kakiatan , soca tiasa ningali, otak tiasa mikir, panangan tiasa digawe, suku tiasa ngalengkah eta sadayana rezeki ti Allah, termasuk, kaimanan, hidayah jeung sajabana. 

Ku kituna hayu urang sami sami nyembah Allah, ulah sampe urang nyembah ka sanesna Allah. Urang sadaya mangga takwa ka Allah, mangga naon wae anu diparentah ku Allah urang laksanakeun sing ikhlas . jeung naon anu dicaram ku Allah , kahade ulah dilampahan ku urang sadaya, bisa matak urang janten cilaka. 

Mugi Allah masihan hidayah jeung kakiatan kanggo urang sadaya supados urang sadaya janten jalma-jalma anu beriman jeung bertakwa ka Allah ta’ala.
 
Aaaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin . 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar