Senin, 14 September 2015

SIFAT JALMA-JALMA ANU FASIK. ( QS 2 : 27 )

HAYUK URANG DIAJAR MAOS QUR’AN….

SIFAT JALMA-JALMA ANU FASIK. ( QS 2 : 27 )

Allah ta’ala ngadawuh dina Qur’an serat Al Baqarah ayat 27 nya eta

Al ladziina yanqudhuuna ‘ah dallaahi mi ba’di mii tsaa qihi , wa yaq tha’uuna maaaa amarallahu bihiiiii an yushalla wa yufsiduuna fil ardhi , ulaaika humul khaasiruun .

( nya eta ) jalma-jalma anu ngudar jangji Allah  sajaba pasini pageuh dipakaitkeun, jeung meugatkeun saniskara anu ku Allah ditimbalan supaya disambungkeun, sarta nimbulkeun karusakan di ieu bumi . Nya maranehna jalma-jalma anu rarugi. ( QS 2 : 27 )

Gusti Allah ta’ala parantos ngajeulaskeun yen jalmi anu sok moyokan Aranjeuna the jalma anu barodoh tapi asa sok pinter mungguhing dirinya. Jalma anu hoyong menang sorangan, alim eleh, komoh deui sina ngelehan maneh, jalma anu takabur.

Tan dina ieu ayat Gusti Allah nambihan penjelasanana yen jalma-jalma anu model kieu teh kalebt jalma-jalma anu fasik ( fasikin )

Ciri atanapi tanda jalmi anu fasikin the anu kumaha ?

Kahiji anu sok ngobral jangji ka sasama, ari ka Allah teuing moal kapikir sama sakali sigana. tah sami keneh ka nu para calon pamingpin samemeh janten mah seueur pisan jangji anu dikecapkeun , lamun maneh ngadukung kuring sampe jadi, ulah reuwas Insya Allah kuring teh arek kitu, arek kieu, poko na mah  dijamin sejahtera. 

Tebar pesona , jeung pamer program. Program kuring teh ieu, ieu, ieu..Lamun kuring jadi , pasti program ieu dilaksanakan , keur saha lamun heunteu keur maraneh kabeh, poko na mah dijamin sejahtera. 

Tapi sa angeusna jadi teuing teu araya bukti nanaon, aya sih tapi ngan sabagian, anu penting mah tos dilaksanakeun, masalahna tuntas jeung heunteuna kumaha engke, make alasan kitu lah , kieu lah, jeung sajabana. Tah jalmi-jalmi model kieu teh tos kasebat  jalmi-jalmi anu fasikin.

Kadua na anu meugatkeun tali silaturahmi, Pada hal silaturahmi the hukumna wajib ti Allah kanggo manusa kabeh. Sing saha jalmi anu meugatkeun silaturahmi, berarti meugatkeun duduluran, ngajauhan baraya. 

Eusina mah lamun loba dulur jeung kenalan teh lolobana ngan bisa ngarerepot wae, bisana ngan ngadamel susah wae, bisana ngan nambihan pusing wae, anu engkena bisa ngurangan harta, anu janten matak sangsara, paur hartana se ep, ludes. Tah jalmi-jalmi model kieu teh tos kasebat  jalmi-jalmi anu fasikin.

Katiluna jalmi-jalmi anu resep midamel kareksakan di bumi , kakacauan, karesahan, kazaliman ka sasami jalmi sanesna, ngadu domba, ngarampok, ngabegal, maling, nipu, nodong, judi, mabuk , loba ngabohong, korupsi, manipulasi, jeung sajabana. Sadaya prilaku ieu anu tiasa disebatkeun ngadamel kareksakan di bumi. Tah jalmi-jalmi model kieu teh tos kasebat  jalmi-jalmi anu fasikin.

Dawuhan Allah ta’ala dina serat Al Mudatstsir ayat 31 nya eta

Jeung Kami heunteu ngajdikeun nu ngajaga salian ti Malaikat, jeung Kami ngajadikeun sajumlah maranehna anging minangka cocoba pikeun jalma-jalma anu anu kalupur, supaya jalma-jalma anu dipaparingan kitab the yakineun, jeung jalma-jalma anu airman beuki airman , jeung jalma-jalma anu dipaparin kitab katut mu’minin heunteu marangmangeun, jeung jalma-jalma anu dina hatena aya panyakitan katut kapirin nyarita, “ Keur naon Allah maparin misil sarupa kieu ? “. Tah kitu Allah nyasarkeun sing saha anu dikersakeun, jeung Anjeunna maparin pituduh ka sing saha anu dikersakeun, Jeung teu aya anu nyaho ka balatentara Pangeran mane hanging Anjeuna. Jeung eta the taya liyan anging panggeuing pikeun manusa. ( QS 74 : 31 )

Gusti Allah ta’ala nambihan deui tah anu kasebat jalmi-jalmi anu fasikin teh nya eta

Kaopatna jalmi anu ingkar ka na sagala nikmat anu parantos ditampi ku maranehna, tong boro rezeki anu ti luar dirina, anu aya dina dirina wae teu ngartos, soca tiasa ningali, cepil tiasa ngadangu, otak tiasa dianggo mikir, panangan tiasa dianggo kerja, sampeyan tiasa ngalengkah, badan sehat, tenaga bedas jeung sajabana. 

Eta sadaya dianggapna tos ti jaman kapungkurna parantos kitu, janten teu aneh, dianggapna hal biasa. Tah jalmi-jalmi model kieu teh tos kasebat  jalmi-jalmi anu fasikin.

Kalima na ingkar ka kitabna Allah jeung ka rasulNa. Kitab minangka dianggo petunjuk . pituduh, padoman kahirupan, teu dianggo. 

Anu dianggo malahan mah kitab-kitab anu jieunan manusa, kitab-kitab tinggalan si embah na, uyut na, eyang na. Sabab lamun kitab eta ditinggalkeun sien jadi dosa, sien sangsara, sieun dianggapna, henteu ngahormatan kolotna.

Namina oge kitab jieunan manusa tetap wae aya salahna, tetep wae aya kakiranganana, tetep wae aya kalemahanana. 

Tapi lamun Kitabna Allah dijamin pasti benerna ti jaman kapungkur, jaman ayeuna sampai jaman akhir, jaman engke, estu moal aya anu dirobah . Dijamin ka aslianana . Tah jalmi-jalmi model kieu teh tos kasebat  jalmi-jalmi anu fasikin.

 Ayeuna urang parantos terang saha wae jalmi-jalmi anu kasebat jalmi fasikin. Jadi lamun urang manggihan jalmi anu model kitu heg ulah dilila-lila geura urang indit ti dinya, ulah gaul jeung manehna, khawatos bilih ku imbasna, ku dampakna ka urang. 

Kahade jalmi-jalmi anu model kieu teh ulah didukung, ulah dibantuan, ulah dideukeutan, lamun urang hoyong hirupna salamet dunya akhirat


Mugi uraian ieu sing aya mangfaatna keur urang sarerea. 

Aaaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar