Kamis, 03 September 2015

SIFAT JALMA – JALMA ANU KAFIR ( QS 2 : 6 ) Ka 1

SIFAT JALMA – JALMA ANU KAFIR ( QS 2 : 6 ) Ka 1

HAYU URANG DIAJAR MAOS QUR’AN .  SIFAT JALMA – JALMA ANU KAFIR Ka 1

Gusti Allah ta’ala ngadawuh dina QS Al Baqarah ayat 6 nya eta :

Innal ladziina kafaruu sawaaaa un alaihim a andzar tahum am lam tun dzir hum laa yu’minuun

Saestuna ari jalma - jalma anu kalupur , sarua bae pikeun manehna mah, boh ku maneh diwawadian boh heunteu diwawadian oge, tetep bae moal airman . ( QS 2 : 6 )

Gusti Allah ta’ala ngajelaskeun ka urang sadaya dina ayat ieu masalah jalma-jalma anu kalupur. Saha jalma anu kalupur teh  ?

Nya eta sing saha jalma-jalma anu nolak ka na hal bener mungguhing agama. Heunteu percanten ku Ayana Allah. Dianggapna alam dunya sa eusina teh parantos araya ti baheula . Heunteu percaya ka Rasul Allah anu janten utusan Allah kanggo para manusa sadaya, keur ngingeutkeun jeung narungtun maranehana kana jalan salamet jeung kabagjaan. Heunteu percaya ayana akhirat. 

Dianggapna hirup bakal salawasna aya di alam dunya . Heunteu percaya yen di alam kubur teh aya pitarosan ti Malaikat alam kubur nya eta Munkar jeung Nakir, aya siksa jeung nikmat kubur. Anggapan manehna lamun jalma geus maot eta teh tos kehendak alam, tinggal dukuburkeun wae tos beres. Sadaya tungtunan kana dasar agama maranehna teu percaya sama sakali.

Lamun urang manggihan jalma-jalma model kieu Allah parantos masihan pejelasanana ka urang sadaya. Janten urang dicaram ulah gaul jeung maranehna. Lamun kapaksa gaul jeung mjaranehna, kedah ngatos – atos, ulah sampe kabawa cilaka.

Sabab watakna jalma-jalma model kieu resep ka nu jalan nyimpang tina agama, jalan kagorengan, berbuat kajahatan, panipuan, zalim ka sasama . Ngahalangan batur kana jalan kahadean. 

Rencana anu bener teh dihaja dirobah ku cara kitu cara kieu anu tujuanana keur kauntungan pribadina jeung golonganana. 

Anu paling bahaya deui mah jalma anu parantos paham kana agama, teras agama dijadikeun jalan kanggo kapentingan pribadi atawa kanggo golonganana anu sakirana nguntungkeun keur maranehanana , sanes kanggo jalan bener, kanggo neggakeun agama Allah , negakkeun kaadilan ..

Contoh kajahatan ayeuna anu keur subur di masyarakat diantarana nya eta, rampok, begal, zina, perkosaan, panipuan, korupsi, manipulasi boh data, boh duit, narkoba, hukum teu ditegakkeun kanggo kaadilan , hukum tos tumpul, ka nu jalma biasa tajemna teu kira-kira, tapi lamun ka nu aya jabatan mah teu kitu, malah sabalikna, diringankeun, agama dilalaikeun, dianggapna teh ngan dongengan jaman baheula, ayeuna mah geus jaman modern, janten tos ketinggalan jaman, jeung sajabana….jeung saterasna.

Tah kitu panjelasan Allah dina ayat iyeu, mugi wae urang henteu lebet ka na jalma-jalma model kieu , 

Mugi urang tetep ajeg, panceg ka na jalan ano parantos ditangtukeun ku Allah jeung anu parantos anu diajarkeun ku utusanana nya eta Kanjeng Nabi Muhammad saw, jeung Al Qur’an anu dibawa ku aranjeuna kanggo urang sadaya, sangkan urang meunang kasalametan jeung manggih kabagjaan di dunya jeung di akhirat.

Aaaamiin yaa Rabbal’aalamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar