Sabtu, 05 September 2015

SIFAT JALMA – JALMA ANU MUNAFIK ( QS 2 : 8 – 20 ) Ka 1

SIFAT JALMA – JALMA ANU MUNAFIK ( QS 2 : 8 – 20  ) Ka 1

HAYU URANG DIAJAR MAOS QURAN .  SIFAT JALMA – JALMA ANU MUNAFIK Ka 1

Allah saw ngajelaskeun dina ayat 8 jeung 9 dina serat Al Baqarah anu intina kieu. Aya jalma-jalma ngakuna mah agamana Islam, ngan solat tara, zakat alim, puasa boga panyakit maag, lamun ditaros maneh beriman heunteu, jeung ka saha ?

Eta jalma jawabna mani siga anu enya jelas atuh kunaon kuring bergami Islam sarua jeung maneh beriman ka Allah, taqwa ka Allah, da kuring teh ciptaan Allah teras manehna nerangkeun ayatna siga anu bener, ari ayatna mah bener anu disebatkeun.

Tapi tingali kana prilakuna, astaghfirullah, nyatanya heunteu sami jeung anu diucapkeun ku manehna.

Lamun manehna geus karumpul jeung babaturan anu sejena carioasana tos benten deui, ah etah mah abdi nyarios kitu teh ngan rek ngabobodo batur anu ngarasa tos ngaku beriman wae, sabenerna mah kuring teh rek nipu manehna sabatur.

Tah jalma model kieu anu disebut jalma munafik teh. Manehna rek nipu batur, tapi anu saleresna mah nipu dirina sorangan. Allah langkung uninga naon anu dilakukeun ku sadaya hamba-hambaNa.

Dina ayat 10 Allah nambihan kateranganana yes jalma-jalma munafik teh paling resep ngabohong, bohong teh  geus aya dina masing-masing manusa, ngan aya anu tiasa ditekan, aya anu dipikaresep, ditumbuh kembangkeun ku anjeuna. Ku kituna Allah nambihan eta panyakit ka jalma-jalma anu resep ngabohong.

Sing saha bae jalma anu sering ngalakukeun bohong atawa dusta, Gusti Allah geus ngancam bakal masihan siksa anu kacida abotna, rezekina oge teu aya barakahna, sanak kaluwargana oge moal bisa nulungan, moal dipasihan rahmat jeung ridha ku Allah .

Sanaos diancam ku ancaman sakitu abotna ti Allah. Aaaaahhhh hare-hare wae dianggapna mah radio bodol. Asyik terus nyien dusta jeung kazaliman ka sasama manusa.

Komoh lamun geus mangku jabatan anu luhur, kursina empuk, jeung baseuh ku duit, waaahh tos poho kana diri, poho kana sagala rupina, anu dipikiran teh duit duit duit wae, kumaha carana supaya duit kuring tambah loba.

Anu baralenghar oge sarua kitu keneh, panyakit kikir jeung bakhilna kaluar. Komoh deui tah si tukang Riba, Tos terang yen riba teh diharamkeun ku Allah, na ku manehna malah dilakonan, sampe ka anak2na oge diajaran kumaha carana supaya usaha urang dina masalah riba teh bisa sukses.

Masalah agami mah tos teuing nomor sabaraha. Tah ieu oge sami , masih dulurna keneh jeung jalma-jalma anu munafik. Jadi jelasna mah jalma anu munafik teh jalma anu loba dusta .

Ku kituna hayuk urang muntang ka Allah ulah sampe urang kapangaruhan sifat-sifat jalma munafik sapertos anu parantos dijelaskeun tadi. Urang sing diparingan kakiatan tetep istiqamah ngajalankeun ibadah sakumaha anu dipikahoyong ku Allah jeung Rasul- Na


Aaaamiin yaa Rabbal’aalamiin   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar