Sabtu, 05 September 2015

SIFAT JALMA – JALMA ANU MUNAFIK ( QS 2 : 8 – 20 ) Ka 2SIFAT JALMA – JALMA ANU MUNAFIK ( QS 2 : 8 – 20  ) Ka 2

HAYU URANG DIAJAR MAOS QURAN .  SIFAT JALMA – JALMA ANU MUNAFIK Ka 2

Mangga urang lajeungkeun deui ka ayat salajeungna nya eta ayat 11 jeung 12 nya eta lamun aya jalma anu dipasihan terang ulah sampe aranjeun nyien karusakan di dunya, manehna teu ngagugu. 

Misalna ulah nyieun kakacauan, ngarampok, mbegal, nyien fitnah, zina, ngaruksak kahormatan batur, ngadu batur jeung sajabana… jeung saterasna. 

Manehna langsung ngajawab, ah abdi mah jalma bageur, moal sok ngalakukeun kitu, kuring mah tara sok zalim ka batur jeung sajabana.   

Tapi lamun geus di masyarakat ternyata kalakuanana teh tetep wae ngarugikeun ka sasama, kusabab nyangkut kana kaperluan pribadina. Naon anu dilakukeun ku manehna teu sadar, saur manehna mah asa bener, pada hal eta sacara hukum agami mah salah. Tah prilaku model kieu teh salah sahiji jalma-jalma anu munafik.

Dina ayat 13 Allah ngajelaskeun deui aya jalma lamun diajak bener, lamun diajak ibadah, lamun diajak nyieun kahadean. Manehna ngajawab ah tong nasehatan anu model kitu, kuring oge tos ngarti kana masalah eta. 

Lamun kuring nurutan maneh, kuring pasti hirupna sangsara, pasti loba musuh, batur-batur pada ngajauhan. Keun wae lah dah ieu mah urusan kuring sorangan. Lamun kuring nurutan maneh, saruwa wae nurutan jalma anu bodoh. Tah ieu oge salah sahiji sifat jalma anu munafik.

Dina ayat 14 jeung 15 na aya deui jalma ari diajak beriman jeung takwa ka Allah teh, manehna langsung ngajawab, ah kuring oge saruwa jeung maneh, naha kuring kudu laporan ka maneh ka na hal ieu ? 

Padahal dina hatena mah naon nurutan maneh, geus jelas maneh teh jalma bodoh, saruwa wae kuring nurutan jalma bodoh. Tapi lamun ngahiji jeung manehna api-api beriman, ibadah dijalankeun, hatena mah teuing kamana mendi. 

Padahal Allah teh langkung uninga hate manehna, saur manehna mah keur ngece ka nu nasehatan, padahal saeunyana ngece dirina sorangan. 

Ku kituna Allah ngawales parbuatan manehna, manehna hatena teu bisa tenang, selaru ragu kana sagala hal, asana serba salah, hirup asa teu tenang, asa loba pangabutuh, asa teu puguh sare teu tibra, dahar teu nikmat . 

Tah ieu sabagian hukuman ti Allah, ngan maranehna teu sadar yen eta teh tina parbuatan dirina sorangan. Kalakuan anu model kieu oge salah sahiji kaluan jalma-jalma anu munafik.

Dina ayat 16 jeung 17 digambarkeun ku Allah yeun jalma-jalma anu munafik teh dipasihan anu ngajantenkeun dirina manggih kabagjaan teu daek, tapi ari jalan anu matak ngaruksak dirina malahan dilakonan. Ieu sami jeung kakasaran ku putuduh. 

Sarua wae manehna keur ngahurungkeun seuneu, supaya manggih ka cahaya. Ku Allah cahaya eta dipareuman, anu akhirna maranehna tetep ka na jalan anu sesat, anu nyimpang.

Dina ayat ka 18 na Allah ngajelaskaeun hukuman kanggo jalma-jalma anu munafik yen maranehna tetep kana jalan anu seat jeung nyesatkeun anu picilakaeun jeur dirina.

Dina ayat 19 jeung 20 dijelaskeun deui ku Allah kalkuan jalma-jalma anu munafik teh siga anu gelo, lamun aya jalan anu bener siga teu ngarti, bengong, bingung, sabab ku Allah pangdengena jeung paningalna paranto ditutup ku Allah. Moal aya anu bisa nulungan maranehna iwal ku Allah nyalira. Naudzubillahi kin dzaalik.

Janten kasimpulan katerangan Allah ti ayat 8 dugi ayat 20 teh kieu : Urang moal bisa langsung nuduh sambarangan yen jalma eta teh munafik. Sabab urang teu paham eusina hate eta jalma. Tapi ku Allah dipasihan terang sifat-sifatna ku ayat-ayat ieu. 

Ku kituna urang tunggal memperhatikeun sikap jeung prilakuna wae kumaha eta jalma . 

Kahiji jalma anu munafik teh loba bohongna, antara hate, ucapan jeung tindakan teu saruwa . Kadua lamun janji tara sok ditepati, tara sok dilaksnakeun . 
Katilu lamun dibere amanat, loba khianat. Dibere harta ngan nganggo nurutkeuh hawa nafsuna, Dibere jabatan jeung kakawasaan disalahgunakeun.

Allah ngabagi manusa teh janten opat golongan nya eta : 

Kahiji golongan anu beriman nya eta anu taat ka Allah ; 
Kadua golongan anu kafir nya eta anu nentang ka Allah ; 
Katiluna golongan munafik ; 
Kaopat golongan fasik nya eta, ngarti kana hukum aturan agama tapi heunteu dilaksanakeun ku manehna  .

Ku kituna hayuk urang muntang ka Allah ulah sampe urang kapangaruhan sifat-sifat jalma munafik , kafir jeung fasik sapertos anu parantos dijelaskeun tadi. Urang sing diparingan kakiatan tetep istiqamah ngajalankeun ibadah sakumaha anu dipikahoyong ku Allah jeung Rasul- Na . 

Aaaamiin yaa Rabbal’aalamiin  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar