Senin, 07 September 2015

TANTANGAN KA JALMA ANU NENTANG AL QUR’AN ( QS 2 : 23 ) Ka 1

TANTANGAN KA JALMA ANU NENTANG AL QUR’AN  ( QS 2 : 23 ) Ka 1

HAYUK URANG DIAJAR MAOS QUR’AN…. TANTANGAN KA JALMA ANU NENTANG AL QUR’AN  ( QS 2 : 23 ) Ka 1

Allah ta’ala ngadawuh dina Qur’an serat Al Baqarah ayat 23 nya eta

Wa in kuntum fii raibin mimmaa nazzalnaa ‘alaa ‘abdinaa fa’tuu bisuuratin min mitslihii ; wad’uu syuhadaaaaa akum min duunillaahi in kuntum shaadiqiin .

Jeung upama maraneh mangmang ( kana Qur’an ) anu ku Kami diturunkeun ka abdi Kami , coba maraneh geura nyien surat anu sarupa kieu , jeung pek geura ajak jurubantu – jurubantu maraneh saliyan ti Allah , upama enya mah maraneh bener . ( QS 2 : 23 )

Allah narangtang ka jalma – jalma anu teu kersa diajar maca Qur’an, laim nganggo petunjuk tina Qur’an, nolak katerangan – katerangan anu bener, anu sumberna tina Qur’an, anu masih keneh ngahina ka na Qur’an . 

Lamun maraneh masih tetep ka na pendirian maneh prak geura nyieun serat anu sami jeung ( serat  Qur’an ) , lamun maneh boga babaturan anu ahli naon bae, heg kumpulkeun, penta bantuanana, lamun enya maneh the jalma anu bener.

Maraneh bisa nyieun surat atawa kitab ku babaturan maraneh, tah ayeuna heg nyien kitab anu sami jeung kitab ieu ( Qu’an ) lamun enya maraneh jalma bener .

Allah ta’alaa ngadawuh dina Qur’an serat Al Qashash ayat 49 nya eta

Ul fa’tuu biktaabin min ‘indillaahi huwa ahdaa minhumaaaa attab’hu in kuntum shaadiqiin ;

Pok caritakeun : “ Upama kitu, cing geura datangkeun kitab ti Allah anu bisa mere pituduh ti anu dua eta, supaya kaula nurut kadinya , upama arandika jalma – jalma anu bener mah “ ( QS 29 : 49 )

Atawa lamun maraneh masih can percaya keneh ka Qur’an , tah lamun keur karumpul jeung babaturan maraneh , heg ajak babaturan maraneh sina nyien anu saruwa jeung ieu kitab ( Qur’an ) , lamun maraneh teh jalma anu bener . Bisi maraneh boga batur Manusa atawa Jin anu paliter jeung sakti

Allah ta’alaa ngadawuh dina Qur’an serat Al Isra ayat 88 nya eta

Pok caritakeun , “ Upama karumpul sakumna manusa jeung sakumna jin pikeun ngadatangkeun anu saperti ieu Qur’an, maranehna moal bisa ngadatangkeunana, sanajan nu sabagianna deui oge “ . ( QS 17 : 88 )

Lamun masih keneh nentang wae, ati ati maraneh ki ancaman ti Kuring ( Allah ) , ku Kuring maraneh bakal dibinasakeun, sabab saruwa bae maraneh teh geus nyien kadoliman ka sasama utamana mah ka Kuring. 

Maraneh geus ka asup jalma – jalma anu kalafir, maraneh bakal meunang siksa jeuang azab ti Kuring anu kacida beuratna, saruwa jeung anu geus ditimpakeun ka jalma-jalma samemeh maraneh .

Allah ta’alaa ngadawuh dina Qur’an serat Yunus ayat 13 nya eta

Jeung saenyana Kami geus ngabinasakeun sawatara kaom anu samemeh maraneh nalika maranehanana ngalampahan kadoliman, jeung geus daratang ka maranehna kalawan mawa katerangan – katerangan, tapi maranehna heunteu daraekeun airman . Ku kituna Kami nibankeun wawales ka kaom anu darosa .

Ku kituna, ti mimiti ayeuna hayuk urang diajar maos Qur’an, ulah Arabna wae anu diaos, hartina oge kedah diaos, supados ayat anu diaos ku urang the tiasa kahartos maksadna. Tah lamun parantos ngartos maksadna, manggu urang jalankeun sakamampu urang masing-masing.

Gusti Allah langkung uninga rahasia anu araya dina lebet hate urang sadaya. Tugas urang sadaya mah nga diajar Qur’an, sanes dipiwarang ngapalkeun Qur’an. 

Sabab Qur’an teh kanggo tuntunan hirup urang, padoman hirup urang, pituduh anu bener keur urang sadaya, sangkan urang hirup di alam dunya heunteu sia-sia, aya mangfaatna pikeun kahirupan , kasalametan jeung kabagjaan kahirupan dunya wal akhirah . 


Aaaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar