Minggu, 04 Oktober 2015

KASOMBONGAN SIFAT IBLIS ( QS 2 : 33 - 34 )

Bismillahirrahmaanirrahiim .. 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

HAYU URANG DIAJAR MAOS QUR’AN

KASOMBONGAN  TEH  SIFATNA  IBLIS  . ( QS 2 : 33 - 34 )

Gusti Allah ta’ala ngadawuh dina QS Al Baqarah ayat 33 – 34 anu intina mah kieu

Nabi Adam diparentah nyeubatkeun sagala barang2 anu parantos di ajarkeun ku Allah di payuneun para malaikat. 

Saparantos rengse ngalaksakeun parentah Allah, teras Gusti Allah ngadawuh yen Aranjeunna terang sagala sesuatunya anu aya di langit jeung di bumi, oge naon anu katingali jeungn naon wae anu teu katingali. 

Saparantosna ngadawuh kitu teras Gusti Allah parentah ka para malaikat piwarang sujud ka Nabi Adam sabage tanda hormat ka anjeeunna. 

Sadaya malaikat sujud ka Nabi Adam ngan Iblis anu heunteu kersa sujud. 

Tah didieu awal ayana kasombongan teh. Maranehna ngaraos leuwih mulya ti batan Nabi Adam. 

Saleresna mah sanes ka Nabi Adam na. Saha anu parentah miwarang sujud teh ? 
Pan Allah ta’ala. 

Ari kitu mah saruwa keneh nentang parentah Allah ta’ala.  

Nu matak sing saha wae jalma anu teu kersa taat, tunduk, patuh ka Allah, teu kersa ngalaksanakeun parentah Allah, teu kersa nyegah anu dicaram ku Allah, sami keneh sareng Iblis.  

Heeg ayeuna mangga urang tingali di jaman ayeuna, naha seueur anu taat ka Allah atanapi sabalikna. 

Lamun ditaros ngakuna mah agamana teh agama Islam. Tapi naha solat tara , puasa heunteu, zakat alim, diajar agama alim, resepna teh ngan sakarep sorangan wae, kumaha kuring wae. 

Rek kitu rek kieu, urusan kuring, batur mah tong pipilieun. Aralus jeung gorengna teh lain batur tapi keur diri kuring sorangan. 

Estu Gusti Allah ta’ala teh bendu ka jalmi-jalmi anu model kieu. Padahal Gusti Allah ta’ala nyukupan ka na sagala kabutuhanana, disalameutkeun tina pancabaya. 

Gusti Allah parentah kitu teh lain keur Allah, tapi keur dirina sorangan. Aralus keur dirina, goreng oge keur dirina. 

Satuntung masih araya di alam dunya heegg geura pilari jalan kasalametan, kabagjaan hirup boh keur dunya na , boh keur akhirat na. 

Lamun maneh loba salah, geura bereskeun sina bener, lamun loba dosa, geura menta hampura ka Allah. Pintu tobat ku Allah dibuka beurang jeung peuting, iraha wae rek ngadepna mangga ditunggu ku Allah. Insya Allah bakal di ijabah ku Allah . 

Ulah sampe lamun keur susah wae ngadu ka Allah, tapi ari geus meunang kabagjaan mah poho ka Allah , sampe poho kana dirina sorangan. 

Ku kituna naha urang kersa babaturan jeung Iblis, naha urang kersa diajak kersama ku Iblis, naha urang rek ngilu kana watekna Iblis, naha urang teu sien ku ancaman siksa jeung azab Allah, naha urang teu sieun ku panasna seuneu naraka. 

Di dunya wae urang sien lamun aya kahuruan, hatorsana pan sien ka seuneu. Tapi ari kalakuan siga Iblis, zalim ka sasama, jadi pamingpin, nindes rakyatna, anu balaleunghar nides ka nu miskin , lamun aya nu susah api-api teu terang, api-api teu ngadangu, api-api sibuk itu lah ieu lah jeng sajabana.   

Mudah-mudah urang sadaya diteubihkeun tina watakna Iblis, mudah-mudahan urang sadaya diteubihkeun tina sifat-sifat anu bakal ngaruksak kaimanan jeung kaislaman urang sadaya . 

Mugi-mugi Gusti Allah tetep ngalindungan urang sadaya teras tetep masihan rahmatNya jeung ridona ka urang sadayana. 

Aaaaamiin Yaa Rabbal’aalamiin    

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar